object481737494b

Untitled-3

Ubezpieczenie rolników

BUDYNKI GOSPODARSTWA ROLNEGO

 

 

Co ubezpieczamy:

 • dom i inne budynki rolnicze wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.

 Dla kogo oferta:

 • rolnik będący osobą fizyczną, w posiadaniu lub współposiadaniu której znajduje sięgospodarstwo rolne.

 

Według jakiej wartości:

 • nowej lub rzeczywistej

 

Zakres ochrony:

 • ogień
 • huragan
 • powódź
 • podtopienie
 • deszcz nawalny
 • grad
 • opady śniegu
 • piorun
 • eksplozja
 • obsunięcie się ziemi
 • tąpnięcie
 • lawina
 • upadek statku powietrznego

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ROLNIKA

 

 

Co ubezpieczamy:

 • odpowiedzialność cywilną rolnika, osoby pozostającej z nim wewspólnym gospodarstwie domowym lub osoby pracującej w gospodarstwie rolnym rolnika, za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego

 

Dla kogo oferta:

 • rolnik będący osobą fizyczną, w posiadaniu lub współposiadaniu której znajduje się gospodarstwo rolne.

 

MIENIE W GOSPODARSTWIE

 

 

Co ubezpieczamy:

 • ziemiopłody
 • zwierzęta gospodarskie
 • ruchomości domowe
 • mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego

 

Dla kogo oferta:

 • osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej władająca gospodarstwem rolnym o powierzchni


Zakres ubezpieczenia:

 • podstawowy

            -ogień
            -huragan
            -powódź
            -grad
            -piorun
            -eksplozja
            -obsunięcie się ziemi
            -lawina
            -upadek statku powietrznego
            -utrata mienia w czasie zdarzenia lub akcji ratowniczej
            -porażenie zwierząt prądem elektrycznym

 • dodatkowy

            -zalanie
            -kradzież lub skutki przepięć (dotyczy tylko ruchomości domowych)
            -ogień (w trakcie prac polowych)

 

 

google подбор слов